Eurogrupa - angielski

Home » Rekrutacja do klasy I » Eurogrupa - angielski
08.03.2016

INFORMACJA DLA RODZICA, KTÓRY CHCE, ABY JEGO DZIECKO UCZĘSZCZAŁO DO KLASY, W KTÓREJ GRUPA UCZNIÓW REALIZUJE ROZSZERZONY PROGRAM JĘZYKA ANGIELSKIEGO

  • Nauka języka angielskiego odbywa się na podstawie autorskiego programu nauczania języka angielskiego „Euroklasa” dla gimnazjum,
  • Nauka języka odbywa się w wymiarze 6 godzin lekcyjnych tygodniowo,
  • Za 3 godziny lekcyjne nauki języka angielskiego płaci organ prowadzący,
  • Za 3 godziny lekcyjne nauki języka angielskiego płaci rodzic/prawny opiekun na podstawie umowy podpisanej z Centrum Języków Obcych w Szczecinie,
  • Uczeń uczęszcza do klasy ogólnodostępnej a język angielski realizuje w grupie o podobnym stopniu zaawansowania,
  • Przydziału uczniów do grupy językowej  „Eurogrupa” dokonuje się po uzyskaniu zgody i deklaracji rodziców. W razie większej liczby chętnych niż liczba posiadanych miejsc w grupie  o przyjęciu zdecyduje liczba punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym zgodnie z regulaminem szkolnym, który zamieszczony jest na stronie internetowej szkoły www.gpdebno.com,
  • Szkoła organizuje spotkanie rodziców z przedstawicielem Centrum Języków Obcych w Szczecinie (na terenie szkoły),

Na koniec nauki w gimnazjum uczeń może przystąpić do egzaminu w celu uzyskania Certyfikatu potwierdzającego znajomość języka na danym poziomie.